(راهنمای شرکت در کنگره سراسری روان شناسی خانواده)

1-جهت ارسال مشخصات و مقالات ابتدا نسبت به ثبت نام در سایت و اخذ نام کاربری و رمز عبور خود در قسمت سامانه ثبت نام و ارسال مقالات اقدام نمـوده و سپس نسبت به ارسال مقاله از طریق صفحه کاربری خود اقدام نمایید و پس از اعـلام نتایج داوری مقالـات هزینه ها را مطابق جدول تعرفه سایت از طریق درگاه پرداخت آنلاین صفحه کاربری خود پرداخت فرمایید.

2-توجه فرمایید که واریــز کلیه هزینه ها صرفــا از طریق درگاه پرداخت آنلاین سایت به حساب صندوق پژوهش دانشگاه واریز گردد و پس از واریز حتی الامکان رسید پرداختی را چاپ نموده و نزد خود نگهدارید.

3-حضور در کنگره ، پذیرش مقالات و دریافت گواهی منوط به پرداخت هزینه ها مطابق جدول تعرفه خواهد بود.

4-افرادی که تنها تمایل به حضور در کنگره (بدون ارسال مقاله) و دریافت گواهـــی معتبر را دارند صرفا هزینه حضـــور در کنگره (70 هـــزارتومان) را پرداخت نمایند.

5-پرداخــت هزینه ها پس از اعلام پذیرش مقالات صورت گیرد.

6-پرداخت هزینه پذیرش هر مقاله بصورت جداگانه انجام پذیرد.

7-شایان ذکر است که از همان ابتدای ارسال مقالات ، لازم است خلاصه مبسوط ارسال گردد.

8-پس از اعلام داوری در بخش سخنرانی و پوستر لازم است نویسندگان مربوطه پوسترهای خود را مطابق دستورالعمل موجود در سایت تهیه نموده و به دبیرخانه کنگره تحویــل دهند.

9-مقالات برتر در مجله علمی-پژوهشی به چاپ خواهد رسید.