امروزه از مهمترین شاخص های کیفیت زندگی در جوامـع مختلف داشتن خانـواده سالم است.خانواده به عنوان اساسی ترین رکن از ارکان اصلی هر جامعه به شمار می رود.بنابراین پرداختن به آن و گردآوری یافته های علمی و بومی بسیار ضروری می باشد.به عبارت صحیح تر جامعه سالم در گرو داشتن خانواده سالم تفسیـر می گردد.لذا با تکـیه بر الطاف خداوند متعال و در راستـای پیشبــرد مرزهای دانـش روان شناسی خانواده در سراسر ایران اسلامی ، مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربـردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با همراهی پژوهشکده علــوم شناختی ، اندیشکــده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایــرانی پیشـرفت ، موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهـران ، انـجمـن روان شناسـی ایــران ، انجمـن روان شناسـی کودکان استثنایی ، انجمن روان شناسی خانواده ایران ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبـری در دانشگاه آزاد اسلامـی استـان کرمانشاه ، استانـداری کرمانشاه و سایر نهـاد ها و سازمـانهای ذیربط ، کنگره سراسری روانشناسی خانواده را در خرداد ماه 96 برگزار می نماید.

 

محور های کنگره:

_نظریه خانواده و خانواده درمانگری

_خانواده و دین

_خانواده و ازدواج

_خانواده و اعتیاد

_خانواده و رسانه ، فضای مجازی

_خانواده و فرزند آوری و فرزند پروری

_خانواده و راهکارهای ارتقای فرهنگی اجتماعی آن

_خانواده و آموزش و پرورش

_خانواده و آسیب های اجتماعی

_خانواده و پیشگیری از آسیب ها

_خانواده و کودکان با نیازهای ویژه

_خانواده و امنیت روانی اجتماعی

_خانواده و تغییرات اجتماعی

_خانواده و کارکردهای آن